Dà tóng qū

Translation

  • Datong or Tatung district of Taipei City 臺北市|台北市[Tai2 bei3 shi4], Taiwan
  • Datong district of Daqing city 大慶|大庆[Da4 qing4], Heilongjiang
Chinese Tones