shǒu dòng biàn sù qì

Translation

  • manual gearbox
  • manual transmission
Chinese Tones