Xīn shì

Translation

  • Hsinshih township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
Chinese Tones