shù gāo qiān zhàng , luò yè guī gēn

Translation

  • see 樹高千丈,葉落歸根|树高千丈,叶落归根[shu4 gao1 qian1 zhang4 , ye4 luo4 gui1 gen1]
Chinese Tones