Shā shì

Translation

  • Shashi district of Jingzhou city 荊州市|荆州市[Jing1 zhou1 shi4], Hubei
Chinese Tones