Cháo zhōu shì

Translation

  • Chaozhou prefecture-level city in Guangdong 廣東省|广东省[Guang3 dong1 sheng3]
Chinese Tones