bìng lái rú shān dǎo , bìng qù rú chōu sī

Translation

  • sickness comes like a landslide, but goes slowly like spinning silk (idiom)
  • expect to convalesce slowly
Chinese Tones