lí zhí huí guó yùn fèi

Translation

  • repatriation shipment
Chinese Tones