shì tīng qì cái

Translation

  • audiovisual aids
Chinese Tones