Cháng lè shì

Translation

  • Changle county level city in Fuzhou 福州[Fu2 zhou1], Fujian
Chinese Tones