"Inter" • Chinese-English Dictionary

DICTIONARY OPTIONS
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale
» Search by Radical
 xià zàng to bury / to inter
 zàng to bury (the dead) / to inter
 měi zhōu quán qiú biàn huà yán jiū suǒ Inter American Institute for Global Change Research
 chú qí tā shì xiàng wài inter alia
Chinese Tones