"Shoot!" • Chinese-English Dictionary

DICTIONARY OPTIONS
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale
» Search by Radical
 wǒ qù (slang) dang! / shoot!
 huài le shoot! / gosh! / oh, no! / (suffix) to the utmost
 wǒ lè ge qù (slang) shoot! / crap!
 yūn sǐ Geez! / Shoot! / No way!
 wā kào (lit.) I cry! / Oh, bosh! / Shoot! / (Taiwanese 我哭, POJ pr. [goá / khàu])
Chinese Tones