bù wán quán yè

Translation

  • incomplete leaf
Chinese Tones