wū fàn guǒ

Translation

  • blueberry
Chinese Tones