Cóng huà shì

Translation

  • Conghua county level city in Guangzhou 廣州|广州[Guang3 zhou1], Guangdong
Chinese Tones