gòng tòng tòng yì

Translation

  • common consent
Chinese Tones