gòng tóng cái chǎn

Translation

  • community property
Chinese Tones