jiǎn ràng xìng tiáo jiàn

Translation

  • concessional terms
Chinese Tones