chū xuè rè

Translation

  • hemorrhage fever

Synonyms

Chinese Tones