qián tí tiáo jiàn

Translation

  • preconditions
Chinese Tones