dòng míng cí

Translation

  • gerund
Chinese Tones