bàn yuán yīn

Translation

  • semivowel
Chinese Tones