bàn yīn chéng

Translation

  • semitone
Chinese Tones