chī láo fàn

Translation

  • to do prison time (Tw)
Chinese Tones