míng yuán dòng cí

Translation

  • denominal verb
Chinese Tones