Dà míng xiàn

Translation

  • Daming county in Handan 邯鄲|邯郸[Han2 dan1], Hebei
Chinese Tones