chà bù lí r

Translation

  • erhua variant of 差不離|差不离[cha4 bu4 li2]
Chinese Tones