shì chǎng diào chá

Translation

  • market research
Chinese Tones