Yīng xiàn

Translation

  • Ying county in Shuozhou 朔州[Shuo4 zhou1], Shanxi
Chinese Tones