yìng biàn néng lì

Translation

  • surge capability
  • surge capacity
Chinese Tones