yì shí xíng tài

Translation

  • variant of 意識形態|意识形态[yi4 shi2 xing2 tai4]
Chinese Tones