zhàn háo rè

Translation

  • trench fever
Chinese Tones