shōu piào yuán

Translation

  • ticket collector
Chinese Tones