liào jiàn zi

Translation

  • see 料件子活[liao4 jian4 zi5 huo2]
Chinese Tones