Míng cháo tǐ

Translation

  • Mincho font
Chinese Tones