tiáo jiàn jù

Translation

  • conditional clause
Chinese Tones