tiáo jiàn shì

Translation

  • conditional
Chinese Tones