xiào yuán gǔ gàn

Translation

  • campus backbone
Chinese Tones