xiào xùn

Translation

  • school motto
Chinese Tones