táo shù

Translation

  • peach tree
  • CL:株[zhu1]
Chinese Tones