rè chā bá

Translation

  • hot swapping
Chinese Tones