rè mài chōng

Translation

  • thermal pulse
Chinese Tones