diàn lí néng

Translation

  • ionization
Chinese Tones