nán nu:3 hé xiào

Translation

  • see 男女同校[nan2 nu:3 tong2 xiao4]
Chinese Tones