lí zǐ biàn sè

Translation

  • ionochromism
Chinese Tones