lí sàn xìng

Translation

  • discreteness
Chinese Tones