tū fā shì jiàn

Translation

  • emergency
  • sudden occurrence
Chinese Tones