néng yuán huí shōu

Translation

  • energy recovery
Chinese Tones