huā fěn rè

Translation

  • hay fever
Chinese Tones