lán sè jī yīn

Translation

  • Blue
Chinese Tones